Warunki wykorzystania zdjęć
  
Proszę uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami wykorzystania zdjęć.
Zdjęcia z tej strony mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i / lub niekomercyjnych, stosownie do wskazanych tutaj zasad użytkowania oraz litewskiej ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.
Korzystając z fotografii opublikowanych na www.Lithuania.travel, obowiązkowe jest wskazanie źródła i autora fotografii (jeżeli jest ono umieszczone obok fotografii).
Zabrania się użycia zdjęć z tej strony internetowej w jakimkolwiek innym celu niż wskazane powyżej.
Państwowy Departament Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki Litwy nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie koszty poniesione z powodu wykorzystania zdjęć ze strony internetowej niezgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej.