A. Aleksandravičius

קאונס, הבירה המודרניסטית

לאחר בירתה הזמנית של ליטא, קובנה בולטת מערי ליטא ואירופה אחרות בגלל הארכיטקטורה שלה בין מלחמת העולם השנייה. הריכוז הגבוה ביותר של בניינים מתקופה זו מאפשר את העיר לחפש מקום ברשימת המורשת העולמית של אונסק"ו. כיום, קובנה עוברת טרנספורמציה והופכת לעיר מודרנית בעלת אופי ייחודי ופועמת מהחיים.